02_18_063 Šablony II
Další vzdělávání pedagogických pracovníků JEDNA RADOST II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015894

Projekt je volným pokračováním ukončeného projektu Šablony I, jeho hlavním cílem i nadále zůstává podpora osobnostně profesního rozvoje našich pedagogických pracovníků prostřednictvím jak skupinových, tak individuálních vzdělávání a vzájemné spolupráce. Dalším neméně důležitým cílem projektu je zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky, v rámci této aktivity škola pořídila 10 notebooků a 10 tabletů, které budou pravidelně využívány žáky napříč ročníky i předměty.

V neposlední řadě se projekt snaží o podporu komunitního klima školy zapojením širšího okolí (rodičů žáků a přátel školy) do aktivit školy. V tomto snažení škola využívá Komunitně osvětové setkávání.

V průběhu dvou let dojde k následujícím školení a spolupráci našich pedagogických pracovníků:

A) VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1) Otevíráme dveře pro mentory I. – školení v rozsahu 40h je určeno pro 3 pedagogické pracovníky;

2) Otevíráme dveře kolegiální podpoře (8h) – celý pedagogický sbor;

3) Odborné školení k práci se stavebnicí LEGO Education WeDo 2.0 Základní souprava (8h) – učitelé, asistenti a vychovatelé působící na 1. stupni ZŠ;

4) Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt ZŠ (16h) – školení o projektové výuce otevřené celému pedagogickému sboru;

5) Posilování komunikačních dovedností (8h) – celý pedagogický sbor

6) Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku (8h) školení určené opět celému pedagogickému sboru.

B) VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1) Nové metody ve výuce ZŠ v oblasti projektové výuky, cizích jazyků a inkluze;

2) Vzájemná spolupráce pracovníků ZŠ  v oblasti čtenářské gramotnosti, matematiky, cizích jazyků, osobnostně sociálního rozvoje a inkluze;

3) Tandemová výuka ve čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencích.