VZDĚLÁVACÍ KURZY
PSYCHOLOGIE
CESTOVÁNÍ
JAZYKOVÉ KURZY

VZDĚLÁVACÍ KURZY a PŘÍPRAVA NA MATURITU A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Lektor: Mgr. František Brož

Seminář je určen především pro žáky maturitních ročníků středních škol zakončených maturitní zkouškou, které čeká v tomto školním roce didaktický test z českého jazyka a literatury.
V rámci semináře si žáci vyzkouší řešení testů, při kterých získají informace o vlastních silných i slabých stránkách v dovednostech i znalostech ověřovaných maturitními testy. Pozornost bude věnována rozvoji dovedností v jednotlivých oblastech češtiny, které jsou součástí maturitního testu, a to s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých účastníků semináře. Nedílnou součástí semináře bude i práce se strategiemi řešení testů tak, aby žáci byli připraveni obstát v testové situaci maturitní zkoušky.
Účastníci semináře budou pracovat na rozvoji konkrétních dovedností ověřovaných testy, seminář tedy není koncipován jako doučování nebo opakování obsahu školního vyučování. Cílem semináře je dovést žáky k osvojení možných strategií řešení testu tak, aby bylo v maximální míře eliminováno riziko neúspěchu v této části maturitní zkoušky.
Lektor semináře je odborníkem v oblasti ověřování výsledků vzdělávání, zkušený tvůrce testů, autor řady sbírek testových úloh, provozovatel vzdělávacího webu www.procestinu.com.
Seminář se bude konat v rozsahu 20 vyučovacích hodin v období od září do ledna (2×45 min. jednou za 14 dní).

Lektor: Mgr. František Brož Seminář je určen především pro žáky 5. tříd, které čekají jednotné přijímací zkoušky ke studiu na osmiletých gymnázií ve formě didaktických testů z českého jazyka a literatury. V rámci semináře si žáci vyzkouší řešení testů, při kterých získají informace o vlastních silných i slabých stránkách v dovednostech i znalostech ověřovaných testy. V následných částech semináře bude pozornost věnována rozvoji zjištěných slabších oblastí dovedností, a to s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých účastníků semináře. Nedílnou součástí semináře bude i práce se strategiemi řešení testů tak, aby žáci byli připraveni obstát v zátěžové situaci, kterou řešení testu v rámci jednotných přijímacích zkoušek představuje. Účastníci semináře budou pracovat na rozvoji konkrétních dovedností ověřovaných testy, seminář tedy není koncipován jako doučování nebo opakování obsahu školního vyučování. Cílem semináře je dovést žáky k osvojení možných strategií řešení testu tak, aby bylo v maximální míře eliminováno riziko neúspěchu při psaní testu v rámci přijímacího řízení. Lektor semináře je odborníkem v oblasti ověřování výsledků vzdělávání, zkušený tvůrce testů, autor řady sbírek testových úloh, provozovatel vzdělávacího webu www.procestinu.com.

Lektor: Mgr. František Brož

Seminář je určen především pro žáky 9. tříd, které čekají jednotné přijímací zkoušky (ve formě didaktických testů z českého jazyka a literatura) ke studiu na středních školách zakončených maturitní zkouškou.
V rámci semináře si žáci vyzkouší řešení testů, při kterých získají informace o vlastních silných i slabých stránkách v dovednostech i znalostech ověřovaných testy. V následných částech semináře bude pozornost věnována rozvoji zjištěných slabších oblastí dovedností, a to s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých účastníků semináře. Nedílnou součástí semináře bude i práce se strategiemi řešení testů tak, aby žáci byli připraveni obstát v zátěžové situaci, kterou řešení testu v rámci jednotných přijímacích zkoušek představuje.
Účastníci semináře budou pracovat na rozvoji konkrétních dovedností ověřovaných testy, seminář tedy není koncipován jako doučování nebo opakování obsahu školního vyučování. Cílem semináře je dovést žáky k osvojení možných strategií řešení testu tak, aby bylo v maximální míře eliminováno riziko neúspěchu při psaní testu v rámci přijímacího řízení.
Lektor semináře je odborníkem v oblasti ověřování výsledků vzdělávání, zkušený tvůrce testů, autor řady sbírek testových úloh, provozovatel vzdělávacího webu www.procestinu.com.

Lektor: Mgr. František Brož

Obsahem cyklu seminářů budou proměny skandálnosti a nepřijatelnosti v průběhu literárních dějin, a to jednak z hlediska tabuizovaných témat, jednak ve vztahu k vybraným konkrétním dílům různých autorů. Po celá staletí vycházela literární díla, která se vymykala své době – rozdělovala společnost, často byla považována za nebezpečná, provokovala, byla zakazována, stávala se předmětem soudních sporů, byla příčinou pronásledování jejich autorů. Také současná literatura má své provokující autory a skandální díla. Nepřijatelnost literárních témat pro většinovou společnost se neustále proměňovala a proměňuje. Předmětem práce v každém semináři budou také konkrétní ukázky z literárních děl, o nichž budou účastníci semináře diskutovat.
Sérií seminářů vás provede zkušený lektor vzdělávacích seminářů z oblasti českého jazyka a literatury, specializace na čtenářskou gramotnost a její ověřování – metodika a tvorba testů; současná světová literatura; obecně ověřování výsledků vzdělávání, autor řady publikací, provozovatel vzdělávacího webu www.procestinu.com.

Lektorka: Mgr. Bohdana Glierová

Cílem semináře je připravit žáky středních škol k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, a to z předmětu biologie a chemie. Během školního roku si postupně zopakujeme obecnou biologii, biologii rostlin, biologii živočichů, biologii člověka, genetiku a ekologii. Z chemie si procvičíme obecnou, anorganickou a organickou chemii a biochemii.
Podle zájmu studentů lze kombinovat v 1 den 1 vyučovací hodinu biologie a 1 vyučovací hodinu chemie nebo 5 měsíců vyučovat pouze biologii (září 2021 – leden 2022) a dalších 5 měsíců pouze chemii (únor – červen 2022).

Lektor: Mgr. Jiří Klečák

Latina, latinská gramatika, pro děti od 14 let a dospělé.

Seminář je zaměřen na výuku základní latinské gramatiky. Naučí vás nejen orientovat se v překladech latinských textů, ale poskytne i související informace o životě, dějinách a kultuře antického světa.

Lektor: Josef Káninský

Seminář je určen pro osoby od 15 let. 

Cílem je vysvětlit roli médií ve společnosti, jejich cíle, mechanismus práce a způsob interakce s veřejností tak, aby účastníci mohli porozumět tomu, proč se k nim informace dostávají v takové a takové podobě. S tím souvisí část věnovaná vhodnému aktivnímu postoji každého čtenáře, diváka, posluchače, uživatele sociálních sítí nebo příjemce nevyžádané mailové korespondence v procesu komunikace média/PR – veřejnost. Podbody: fake news, ochrana osobních dat, sociální fobie.

PSYCHOLOGIE

Lektorka: Mgr. Jana Choroušová

Seminář je určen především pro rodiče s dětmi, studenty v oboru a každého, kdo se zajímá o oblast psychologie celoživotního vývoje. Budeme hovořit o  zákonitostech  psychického vývoje, jeho determinanty a faktory podílející se na změnách a vývoji lidské psychiky nejen v kontextu dětství a dospívání, ale v kontextu celého života. Zaměříme se na intrapsychické okolnosti a klíčové momenty ve vývoji, na sociální prostředí, které každého jedince ovlivňuje a vazby s významnými blízkými, které nás formují a definují. Zmíníme rovněž celospolečenské změny, které se odrážejí v potřebách a chování dnešních dětí, v rodinném uspořádání a rodinných vztazích.

Tematické okruhy o kterých budeme v semináři hovořit:

 1. Novorozenecké a batolecí období
 2. Předškolní a mladší školní věk
 3. Dospívání a mladá dospělost
 4. Dospělost a stáří

 

Jednodenní seminář – 4 bloky po 90 min.

Lektorka: Mgr. Jana Choroušová

Seminář je vhodný pro dospělé, studenty v oboru, rodiče, nebo rodinné příslušníky.

Závažná psychická onemocnění mohou postihovat už nejmenší děti, k širšímu rozvoji pak může docházet v průběhu dospívání, které je z hlediska psychického vývoje velmi náročné a plné změn. Jak rozpoznat projevy onemocnění, jak jim případně předcházet a kdy vyhledat odbornou pomoc.

Témata jednotlivých bloků kurzu:

 1. Poruchy nálad, deprese
 2. Úzkostné poruchy, fobie
 3. Poruchy příjmu potravy
 4. Hyperkinetické poruchy
 5. Poruchy chování

 

Soubor 5 přednášek po 90 min. – lze jednotlivě, nebo dohromady za zvýh. cenu.

Lektorka: Mgr. Jana Choroušová

Seminář je zaměřen na vybrané aspekty rizikového chování dětí v průběhu dospívání. Je určen rodičům dětí v prepubertálním a pubertálním věku, případně všem zájemcům o danou problematiku. 

Témata jednotlivých bloků kurzu:

 1. Zneužívání návykových látek
 2. Poruchy příjmu potravy
 3. Agrese, šikana a jiné formy násilného chování
 4. Sebepoškozování a sebevražedné sklony
 5. Rizikové sexuální chování

 

Soubor 5 přednášek po 90 min. – lze jednotlivě, nebo dohromady za zvýh. cenu

Lektorka: Mgr. Jana Choroušová

Rodina a její zázemí je klíčovým faktorem podílejícím se na psychické pohodě dítěte. Jakmile se rodina ocitne v krizové situace, či prochází významnou stresovou událostí, může se to rovněž negativně podepsat na psychice dítěte. V semináři se zaměříme na to, co může dítě prožívat a jak jednotlivé situace může chápat s ohledem na jeho věk, jak mu s danými okolnostmi a prožitky pomoci a předejít tak případným negativním dopadům na kvalitu jeho života.

 1. Příchod nového sourozence
 2. Zhoršení životních podmínek, ztráta zaměstnání 
 3. Krize ve vztahu rodičů, rozvod
 4. Závažné onemocnění v rodině, úmrtí a ztráta
 5. Týrání a zneužívání dítěte

 

Soubor 5 přednášek po 90 min. – lze jednotlivě, nebo dohromady za zvýh. cenu

CESTOVÁNÍ

Lektor: Mgr. Jiří Klečák

Cestovatelské přednášky z extotických zemích pro zájemce o cestování bez omezení věku. Dozvíte se o historii a kultuře různých destinací, o přírodních zajímavostech, o běžném životě lidí a v neposlední řadě o zajímavostech cestovatelského života. 

Zajímavé informace se budou týkat převážně zemí Asie, Afriky a Jižní a Střední Ameriky.

Trvání 90 min.

Lektorka: Ing. Marcela Meidingerová

Cyklus 4 tematických přednášek o cestování doprovázené projekcí vlastních fotografií a zajímavými dokumenty z internetu. Budeme objevovat Jižní Koreu, americkou Lousianu s řekou Mississippi i Jihozápad USA, Mexiko. Putování bude probíhat v několika tematických cyklech, ze kterých si můžete vybírat podle vlastního zaměření. Přednášky budou situované do 4 témat po 6-14 setkáních, které budou dlouhé 90 min.

JAZYKOVÉ KURZY

Lektorka: Ing. Marcela Meidingerová

Max 12 účastníků v kurzu.

Pravidelné kurzy francouzštiny rozdělené podle úrovně znalosti, nebo tematického zaměření. Na své si přijdou děti, zájemci o cestování, vaření, historii.

Francouzština pro začátečníky 

Každý student bude mít k dispozici kopii pracovního sešitu. Ten bude obsahovat slovní zásobu, gramatiku a hravé jazykové aktivity, díky kterým studenti získají základní znalosti jazyka a budou připraveni složit státní zkoušku DELF A1.

Francouzština pro mírně pokročilé 

Každý student bude mít k dispozici kopii pracovního sešitu. Ten bude obsahovat  slovní zásobu, gramatiku a hravé jazykové aktivity, díky kterým studenti získají základní znalosti jazyka a budou připraveni složit státní zkoušku DELF A2.

Francouzština pro cestování – úroveň A1, A2

Každý student bude mít k dispozici kopii pracovního sešitu. Ten bude obsahovat  slovní zásobu, gramatiku a jazykové activity potřebné  pro přípravu cesty do Francie a aktivní pobyt v zemi, a dostatek místa pro poznámky. Kurz připraví studenty na nejrůznější situace, které je mohou ve Francii potkat, jazykově je vybaví tak, aby v těchto situacích dokázali komunikovat. Výuka bude doplněna fotografiemi a video-dokumenty, které studentům přiblíží běžný život Francouzů. 

Francouzština přes krátkometrážní filmy – úroveň A2

Každý student bude mít k dispozici  kopii pracovního sešitu (cca 60 stran). Každá lekce bude obsahovat projekci krátkého filmu nebo videoklipu (3-6 min), jazykové aktivity (porozumění a produkci), gramatiku a diskuzi na dané téma.  Na konci výuky dostanou studenti téma k samostatnému zpracování formou písemnou nebo ústní. Během týdne budou moci své práce poslat mailem k opravě.

Francouzština přes dlouhometrážní filmy – úroveň B1

Kurz je určen pro studenty, kteří dosáhli jazykové úrovně B1, chtějí prohloubit své jazykové schopnosti a zajímají se o francouzskou kinematografii a francouzskou společnost. Filmy jsou vybrány s ohledem na společenská témata aktuálního života Francouzů. Zabývají se mezilidskými vztahy (láska, tolerance, nevěra, solidarita), vztahy člověka k práci, ke vzdělání, k rodině a ke smrti, názory na předsudky, na nerovnoprávnost, na smíšené manželství. Před každou lekcí studenti shlédnou doma film v původním znění. Každá lekce (90 min) je rozdělena na dvě části : kinematografickou a tematickou. Část kinematografická obsahuje aktivity kolem plakátu, synopse a upoutávky filmu, kolem kritiky filmu, informací o režisérovi  a hercích. V části tematické jsou aktivity orientované na diskuzi o společenských tématech. Veškerá komunikace během lekce se odehrává ve francouzštině.

Francouzština přes francouzskou kuchyni – úroveň B1

Kurz je určen studentům, kteří se chtějí zdokonalit ve francouzském jazyce a současně se něco dozvědět o francouzské kuchyni a umění stolování. Lekce jsou tematicky zaměřené : pečivo, víno, sýry, prostírání stolu, historie gastronomie apod. Každé téma je prezentováno formou hravých aktivit : doplňování slov do textu, spojování obrázků a textů, hledání logického pořadí vět, doplňování křížovek, hledání cesty bludištěm apod. Studenti si rozšíří slovní zásobu a získají informace o francouzské gastronomii také díky četbě textů, sledování videozáznamů a poslechem audio záznamů doprovázenými otázkami porozumění. Na konci každého tématu čeká studenty hravý kvíz. Poslední 3 až 4 lekce budou věnované francouzským regionálním specialitám a možná i realizaci některých receptů s ochutnávkou.

Francouzština přes kulturní historii Francie – úroveň B1, B2

Kurz je určen studentům, kteří se chtějí zdokonalit ve francouzském jazyce a zajímají se o historii.   Lekce jsou chronologicky uspořádané od pravěku po 21.století, Studenti si rozšíří slovní zásobu a získají informace o kulturní historii Francie (umění, věda, technický pokrok, společnost)  díky četbě textů, sledování videozáznamů doprovázenými otázkami porozumění. Každé téma je prezentováno formou hravých aktivit : doplňování slov do textu, spojování obrázků a textů, hledání logického pořadí vět, doplňování křížovek, hledání cesty bludištěm apod. Na konci každé lekce čeká studenty hravý kvíz.

Pokud máte zájem o některý z kurzů, nebo se chcete jen na něco zeptat, neváhejte nás kontaktovat: