Přeji si vzdělávání na ZŠ Jedna Radost, jak na to?

Rádi byste navštívili se svým budoucím prvňáčkem naši školu?

25. března vás zveme od 13:00 do 15:00 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

Zápis do 1. ročníku

Kritéria přijetí do 1. ročníku:
 1. Dítě má na škole již sourozence.
 2. Dítě absolvovalo zápis na ZŠ JEDNA RADOST v minulém roce, kdy obdrželo odklad školní docházky.
 3. Soulad rodičů/zákonných zástupců s hodnotami školy – rozhovor při vzájemném setkání.
Důležité informace k zápisu do prvních tříd:
 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.· Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

Přijetí ke studiu do vyšších ročníků a v průběhu školního roku

Důležité předpoklady pro přijetí:

 1. Soulad s hodnotami školy.
 2. Náslech dítěte ve vyučovacích hodinách v minimálním rozsahu 3 dnů.
 3. Osobní motivační pohovor s rodinou a žákem.
 4. Vhodné podmínky školy pro naplnění individuálních potřeb žáka.

V případě dohody o přijetí ke studiu prosíme o vyplnění Žádosti a odeslání na adresu info@skola1radost.cz.

Po registraci žáka bude zákonným zástupcům připravena k podpisu Smlouva o vzdělávání s určeným dnem zahájení docházky na ZŠ Jedna Radost. Veškeré náležitosti vyplývající z přestupu na novou školu probíhají na základě zákona na úrovni škol, bez účasti zákonného zástupce.

Pro zájemce o domácí vzdělávání (individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) nebo pro žáky, žijící v zahraničí (§ 38 školského zákona) platí stejné přijímací podmínky.