Přeji si vzdělávání na ZŠ Jedna Radost, jak na to?

O výsledcích přijetí dětí do 1. třídy ZŠ budeme informovat.

Pro rezervaci místa pro zápis do 1. třídy kontaktujte kancelář školy.

Zápis do 1. ročníku

Kritéria přijetí do 1. ročníku:
 1. Věk dítěte (přednostně jsou přijímáni uchazeči ve věku, kdy se na ně vztahuje povinná školní docházka, před mladšími uchazeči). 
 2. Dítě má na naší škole již sourozence (cílem je posilování sourozeneckých vazeb v průběhu vzdělávání).
 3. Pokud po zohlednění kritérií bude stále převis dětí nebo nebude možné na základě kritérií jednoznačně rozhodnout, bude přistoupeno k losování. 
Důležité informace k zápisu do prvních tříd:
 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let. Pro školní rok 2024/25 přijímáme 10 dětí.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.· Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Podmínky pro losování: Losování proběhne v nejbližším možném termínu po ukončení zápisu. za účasti ředitele školy a zástupců rady školské právnické osoby. Z losování bude pořízen videozáznam. Videozáznam bude uložen k nahlédnutí v elektronických dokumentech školy.

Přijetí ke studiu do vyšších ročníků a v průběhu školního roku

Důležité předpoklady pro přijetí:

 1. Soulad s hodnotami školy.
 2. Náslech dítěte ve vyučovacích hodinách v minimálním rozsahu 3 dnů.
 3. Osobní motivační pohovor s rodinou a žákem.
 4. Vhodné podmínky školy pro naplnění individuálních potřeb žáka.

V případě dohody o přijetí ke studiu prosíme o vyplnění Žádosti a odeslání na adresu info@skola1radost.cz.

Po registraci žáka bude zákonným zástupcům připravena k podpisu Smlouva o vzdělávání s určeným dnem zahájení docházky na ZŠ Jedna Radost. Veškeré náležitosti vyplývající z přestupu na novou školu probíhají na základě zákona na úrovni škol, bez účasti zákonného zástupce.

Pro zájemce o domácí vzdělávání (individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) nebo pro žáky, žijící v zahraničí (§ 38 školského zákona) platí stejné přijímací podmínky.