Členové rady ŠPO:

Hana Zubáková, předsedkyně

Mgr. Zdeněk Horváth, od 15. 1. 2022

Bc. Marcela Švorbová, od 18. 3. 2022 

Ing. Romana Neureiterová, od 30. 8. 2022

PhDr. David Beňák Ph.D., DiS., od 5. 9. 2022 

Kompetence Rady školské právnické osoby

Kompetence školské rady stanovuje § 132 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon).

(1) Rada

a) dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků,

b) schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby před jejím vznikem,

c) schvaluje školní vzdělávací programy škol a školských zařízení, jejichž činnost školská právnická osoba vykonává,

d) schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní závěrku,

e) schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické osoby,

f) projednává návrhy změn zřizovací listiny,

g) navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické osoby a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení školské právnické osoby,

h) rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti školské právnické osoby,

i) schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školské právnické osoby neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,

j) schvaluje příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů školské právnické osoby.

(2) Rada dále vydává předchozí souhlas k právním úkonům, kterými školská právnická osoba hodlá

a) nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitostem,

b) nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než dvacetipětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního právního předpisu za hmotný majetek,

c) bezúplatně převést vlastnické právo k movitým věcem,

d) zatěžovat majetek, zejména zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo,

e) založit jinou právnickou osobu nebo nabýt účast v již existující právnické osobě, pokud to není tímto zákonem vyloučeno,

f) provést peněžitý nebo nepeněžitý vklad do právnické osoby založené touto školskou právnickou osobou nebo do jiné právnické osoby, pokud to není tímto zákonem vyloučeno.

(3) Rada právní úkon uvedený v odstavci 2 neschválí, jestliže je v rozporu s požadavkem řádného využívání majetku školské právnické osoby nebo jestliže by jím byl ohrožen řádný výkon hlavní činnosti školské právnické osoby. Právní úkon uvedený v odstavci 2 je bez předchozího souhlasu rady neplatný.

(4) Rada má nejméně 3 a nejvýše 15 členů. Počet členů rady stanoví zřizovatel ve zřizovací listině školské právnické osoby.

(5) Členy rady jmenuje a odvolává zřizovatel, pokud ve zřizovací listině nestanovil jinak. V případě zániku či úmrtí zřizovatele bez právního nástupce jmenuje a odvolává členy rady ministerstvo, pokud zřizovatel nestanovil ve zřizovací listině jinak.

(6) Členem rady může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke školské právnické osobě.

(7) Funkční období člena rady je 5 let.

(8) Členství v radě zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) odstoupením,

c) pozbytím předpokladů pro členství v radě podle odstavce 6,

d) odvoláním, nebo

e) úmrtím.

(9) Člen rady může být z funkce odvolán v případě, že po dobu delší než 6 měsíců nemůže vykonávat funkci člena rady nebo se opakovaně nedostavil na jednání rady.

(10) Členové rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.

(11) Členové rady mohou ze svého středu zvolit místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

(12) Při rozhodování je hlasovací právo členů rady rovné. Nestanoví-li zřizovací listina jinak, je rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

(13) Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pokud předseda rady nesvolá zasedání rady po dobu 1 roku, může zasedání rady svolat i jiný člen rady. Na žádost ředitele je předseda rady povinen svolat mimořádné zasedání rady. Pokud předseda rady nesvolá mimořádné zasedání rady do 30 dnů od žádosti ředitele, může je svolat ředitel.

(14) Ostatní náležitosti činnosti rady stanoví jednací řád rady.

(15) Členům rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna ze zlepšeného výsledku hospodaření školské právnické osoby; výši odměny stanoví zřizovatel.

 

Pravidla pro přiznání slevy na školném

Formulář žádosti o snížení školného

 • Na slevu na školném není právní nárok.
 • RŠPO rozhoduje na základě konkrétní podané žádosti na předepsaném formuláři, přihlíží k celkové finanční situaci školy.
 • RŠPO uděluje 1) slevu sourozeneckou a 2) slevu na základě tíživé finanční/sociální situace.
 • O oba typy žádosti musí zákonný zástupce požádat písemně RŠPO prostřednictvím kanceláře školy.
 • K žádosti o slevu podávané na základě tíživé finanční situace musí žadatel dodat jako povinnou přílohu potvrzení o veškerých příjmech za minimálně 6 měsíců.
 • Mezi příjmy patří jak mzdové příjmy, tak různé sociální dávky, výživné rodičů…
 • Možná sleva se uděluje na dobu určitou, max. na jeden školní rok (do konce školního roku tzn. do srpna školního roku), poté je třeba o slevu zažádat znovu a doložit všechny povinné přílohy.
 • Oba typy slev mohou být schváleny RŠPO pouze tehdy, nemá-li škola vůči žadateli žádné nesplacené finanční pohledávky, a pokud patří žadatel mezi plátce s dobrou platební morálkou.
 • RŠPO si informace ověřuje přes ekonoma školy 4krát za rok.
 • Pokud je sleva udělena a žadatel dva měsíce po sobě neuhradí snížené školné, je mu sleva automaticky odebrána a na daný školní rok již nemůže znovu žádat o slevu na školném (ekonom školy by mohl automaticky informovat RŠPO v případě neplacení školného).
 • Poučení pro žadatele o slevu ohledně platební morálky je součástí rozhodnutí RŠPO o schválení slevy školného. Rozhodnutí o schválení/neschválení slevy školného je interní záležitostí, ŘPSO rozhodnutí nezveřejňuje ani veřejně nekomentuje.