Pro naplnění hlavních cílů a principů školy jsme zvolili modulární uspořádání školního vzdělávacího programu, inspirované výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání (dnes Národní pedagogický institut). Budeme využívat jak vybrané moduly tohoto projektu, tak vlastní samostatné moduly vytvořené na míru podle potřeb školy. Modularizace má legislativní východisko ve školském zákoně a modulární uspořádání umožňuje implementaci hlavních principů školy lépe než tradiční uspořádání předmětové.

Smyslem koncepce školy je příprava absolventů, kteří budou vedle standardního vzdělání v oboru pedagogické lyceum připraveni i pro potřeby realizace inkluzivních opatření ve školách, s pozitivním vztahem k odbornému vzdělávání a s vyššími praktickými zkušenostmi ze školního, případně sportovního a umělecky orientovaného prostředí, než mají absolventi oborově srovnatelných škol. Takový profil usnadní jejich vstup na trh práce a ve střednědobém horizontu z nich učiní žádanou pracovní sílu.

Vzdělávání bude založeno na vzájemně se podporujících hlavních principech:

  • příprava žáků k budoucímu působení ve školství, zejména středním odborném, s akcentem na technické obory;
  • maximální zastoupení praxe v průběhu studia;
  • odborné zaměření na tělesnou výchovu a sport nebo vybrané umělecké výchovy;
  • inovativní metody, strategie a formy výuky;
  • učení v souvislostech – propojování vzdělávacích oblastí;
  • podpora čtenářských dovedností;
  • vlastní systém hodnocení;
  • podpora nadaných žáků i žáků s potřebou podpůrných opatření;
  • využití prvků distančního vzdělávání.

Rámcové rozložení základní hodinové dotace 

Vzdělávací oblast 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník týdenních CELKEM
Jazyková komunikace – český jazyk 2 1 1 2 6 192
Jazyková komunikace – anglický jazyk 4 3 3 3 13 416
Jazyková komunikace – další cizí jazyk 2 2 2 2 8 256
Společenskovědní vzdělávání 2 2 2 2 8 256
Přírodovědné vzdělávání 3 3 3 9 288
Matematické vzdělávání 2 2 3 3 10 320
Estetické vzdělávání 2 2 3 3 10 256
Vzdělávání pro zdraví 2 2 2 2 8 256
Informatické vzdělávání 3 2 5 160
Ekonomické vzdělávání 2 1 3 96
Pedagogicko-psychologické vzdělávání 3 4 8 15 480
Odborné vzdělávání – sportovní/umělecké zaměření 2 2 2 3 9 288
Disponibilní hodiny 6 7 7 4 24 768
CELKEM 32 32 32 32 128 4096
Rozložení disponibilních hodin
Modul 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník týdenních CELKEM
Čtení technických textů  1 1 2 64
Čtení sportovních/uměleckých textů1 1 1 2 64
Praktické činnosti v základní/střední škole2 1 1 2 2 6 192
Odborný sportovní/umělecký projekt3 2 2 2 2 8 256
Individuální sportovní/umělecké praktické činnosti4 2 2 2 6 192
CELKEM 6 7 7 4 min. 24 min. 768

 

1 Výběr podle zaměření

2 Prakticky orientované moduly, nikoli souvislá praxe

3 Výběr podle zaměření

4 Výběr podle zaměření