Pro naplnění hlavních cílů a principů školy jsme zvolili modulární uspořádání školního vzdělávacího programu, inspirované výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání (dnes Národní pedagogický institut). Budeme využívat jak vybrané moduly tohoto projektu, tak vlastní samostatné moduly vytvořené na míru podle potřeb školy. Modularizace má legislativní východisko ve školském zákoně a modulární uspořádání umožňuje implementaci hlavních principů školy lépe než tradiční uspořádání předmětové.

Smyslem koncepce školy je příprava absolventů, kteří budou vedle standardního vzdělání v oboru pedagogické lyceum připraveni i pro potřeby realizace inkluzivních opatření ve školách, s pozitivním vztahem k odbornému vzdělávání a s vyššími praktickými zkušenostmi ze školního, případně sportovního a umělecky orientovaného prostředí, než mají absolventi oborově srovnatelných škol. Takový profil usnadní jejich vstup na trh práce a ve střednědobém horizontu z nich učiní žádanou pracovní sílu.

Vzdělávání je založeno na vzájemně se podporujících hlavních principech:

  • příprava žáků k budoucímu působení ve školství, zejména středním odborném, s akcentem na technické obory;
  • maximální zastoupení praxe v průběhu studia;
  • odborné zaměření na tělesnou výchovu a sport nebo vybrané umělecké výchovy;
  • inovativní metody, strategie a formy výuky;
  • učení v souvislostech – propojování vzdělávacích oblastí;
  • podpora čtenářských dovedností;
  • vlastní systém hodnocení;
  • podpora nadaných žáků i žáků s potřebou podpůrných opatření;
  • využití prvků distančního vzdělávání.

VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

Čtyřletý vzdělávací plán pro školní roky 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (žáci se zahájením studia k 1. 9. 2021)

Vzdělávací oblast

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

týdenních

celkem

Jazyková komunikace – český jazyk (Český jazyk) ČeJ

2

1

1

2

6

192

Jazyková komunikace – anglický jazyk (Anglický jazyk) AnJ

4

3

3

3

13

416

Jazyková komunikace – další cizí jazyk (ruský, německý, španělský, francouzský) RJd, NJd, ŠJd, FJd

2

2

2

2

8

256

Společenskovědní vzdělávání (Spolvěd. vzdělávání) SpVz

4

2

2

8

256

Přírodovědné vzdělávání

(Přírod. vzdělávání) PřVz

3

3

3

9

288

Matematické vzdělávání (Matematika) MaVz 

2

3

3

2

10

320

Estetické vzdělávání (Estetické vzdělávání) EsVz

2

2

3

3

10

320

Vzdělávání pro zdraví (Vzdělávání pro zdraví) VZ

2

2

2

2

8

256

Informatické vzdělávání (Informatika) ICT

3

2

5

160

Ekonomické vzdělávání (Ekonom. vzdělávání) EkVz

2

1

3

96

Pedagogicko-psychologické vzdělávání (PedPsych. vzdělávání) PePs

3

4

8

15

480

Odborné vzdělávání – sportovní/umělecké zaměření (Odborné vz. sportovní) OVzS

(Odborné vz. umělecké) OVzU

3

2

2

2

9

288

Disponibilní hodiny

7

7

6

6

26

832

CELKEM

30

34

33

33

130

4160

Rozložení disponibilních hodin

Modul

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

týdenních

celkem

Čtení technických textů (Čtení tech. textů) ČTT

1

1

2

64

Čtení sportovních/uměleckých textů (Čtení odbor. textů) ČOT

1

1

2

64

Praktické činnosti v základní/střední škole (Praktické činnosti) PrČ

1

1

2

2

6

192

Odborný sportovní/umělecký projekt (Odborný projekt) OdbP

2

2

2

2

8

256

Individuální sportovní/umělecké praktické činnosti (Indiv. prakt. činnosti) IPČ

2

2

2

6

192

Seminář MAT/AJ/IPČ (povinně volitelný) SemM/SemA

2

2

64

Čtyřletý vzdělávací plán pro školní roky 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 (žáci se zahájením studia ke 1. 9. 2022)

Vzdělávací oblast

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

týdenních

celkem

Jazyková komunikace – český jazyk (Český jazyk) ČeJ

2

2

1

2

7

224

Jazyková komunikace – anglický jazyk (Anglický jazyk) AnJ

4

3

3

3

13

416

Jazyková komunikace – další cizí jazyk (ruský, německý, španělský, francouzský) RJd, NJd, ŠJd, FJd

2

2

2

2

8

256

Společenskovědní vzdělávání (Spolvěd. vzdělávání) SpVz

2

2

2

2

8

256

Přírodovědné vzdělávání

(Přírod. vzdělávání) PřVz

3

3

3

9

288

Matematické vzdělávání (Matematika) MaVz 

3

3

2

2

10

320

Estetické vzdělávání (Estetické vzdělávání) EsVz

2

2

3

3

10

320

Vzdělávání pro zdraví (Vzdělávání pro zdraví) VZ

2

2

2

2

8

256

Informatické vzdělávání (Informatika) ICT

3

2

5

160

Ekonomické vzdělávání (Ekonom. vzdělávání) EkVz

2

1

3

96

Pedagogicko-psychologické vzdělávání (PedPsych. vzdělávání) PePs

3

4

8

15

480

Odborné vzdělávání – sportovní/umělecké zaměření (Odborné vz. sportovní) OVzS

(Odborné vz. umělecké) OVzU

2

2

2

3

9

288

Disponibilní hodiny

7

7

6

6

26

832

CELKEM

34

33

30

33

130

4160

 

Rozložení disponibilních hodin

 

Modul

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

týdenních

celkem

Čtení technických textů (Čtení tech. textů) ČTT

1

1

2

64

Čtení sportovních/uměleckých textů (Čtení odbor. textů) ČOT

1

1

2

64

Praktické činnosti v základní/střední škole (Praktické činnosti) PrČ

1

1

2

2

6

192

Odborný sportovní/umělecký projekt (Odborný projekt) OdbP

2

2

2

2

8

256

Individuální sportovní/umělecké praktické činnosti (Indiv. prakt. činnosti) IPČ

2

2

2

6

192

Seminář MAT/AJ/IPČ (povinně volitelný) SemM/SemA

2

2

64Čtyřletý vzdělávací plán pro školní roky 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 (žáci se zahájením studia k 1. 9. 2023)

Vzdělávací oblast

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

týdenních

celkem

Jazyková komunikace – český jazyk (Český jazyk) ČeJ

2

2

1

2

7

224

Jazyková komunikace – anglický jazyk (Anglický jazyk) AnJ

4

3

3

3

13

416

Jazyková komunikace – další cizí jazyk (ruský, německý, španělský, francouzský) RJd, NJd, ŠJd, FJd

2

2

2

2

8

256

Společenskovědní vzdělávání (Spolvěd. vzdělávání) SpVz

2

2

2

2

8

256

Přírodovědné vzdělávání

(Přírod. vzdělávání) PřVz

3

3

3

9

288

Matematické vzdělávání (Matematika) MaVz 

3

3

2

2

10

320

Estetické vzdělávání (Estetické vzdělávání) EsVz

2

2

3

3

10

320

Vzdělávání pro zdraví (Vzdělávání pro zdraví) VZ

2

2

2

2

8

256

Informatické vzdělávání (Informatika) ICT

3

2

5

160

Ekonomické vzdělávání (Ekonom. vzdělávání) EkVz

2

1

3

96

Pedagogicko-psychologické vzdělávání (PedPsych. vzdělávání) PePs

2

3

4

6

15

480

Odborné vzdělávání – sportovní/umělecké zaměření (Odborné vz. sportovní) OVzS

(Odborné vz. umělecké) OVzU

2

2

2

3

9

288

Disponibilní hodiny

3

7

8

6

24

768

CELKEM

32

34

32

31

129

4128


Rozložení disponibilních hodin


Modul

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

týdenních

celkem

Čtení technických textů (Čtení tech. textů) ČTT

1

1

2

64

Čtení sportovních/uměleckých textů (Čtení odbor. textů) ČOT

1

1

2

64

Praktické činnosti v základní/střední škole (Praktické činnosti) PrČ

1

1

2

2

6

192

Odborný sportovní/umělecký projekt (Odborný projekt) OdbP

2

2

2

6

192

Individuální sportovní/umělecké praktické činnosti (Indiv. prakt. činnosti) IPČ

2

2

2

6

192

Seminář MAT/AJ/IPČ (povinně volitelný) SemM/SemA

2

2

64