Pro naplnění hlavních cílů a principů školy jsme zvolili modulární uspořádání školního vzdělávacího programu, inspirované výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání (dnes Národní pedagogický institut). Budeme využívat jak vybrané moduly tohoto projektu, tak vlastní samostatné moduly vytvořené na míru podle potřeb školy. Modularizace má legislativní východisko ve školském zákoně a modulární uspořádání umožňuje implementaci hlavních principů školy lépe než tradiční uspořádání předmětové.

Smyslem koncepce školy je příprava absolventů, kteří budou vedle standardního vzdělání v oboru pedagogické lyceum připraveni i pro potřeby realizace inkluzivních opatření ve školách, s pozitivním vztahem k odbornému vzdělávání a s vyššími praktickými zkušenostmi ze školního, případně sportovního a umělecky orientovaného prostředí, než mají absolventi oborově srovnatelných škol. Takový profil usnadní jejich vstup na trh práce a ve střednědobém horizontu z nich učiní žádanou pracovní sílu.

Vzdělávání je založeno na vzájemně se podporujících hlavních principech:

  • příprava žáků k budoucímu působení ve školství, zejména středním odborném, s akcentem na technické obory;
  • maximální zastoupení praxe v průběhu studia;
  • odborné zaměření na tělesnou výchovu a sport nebo vybrané umělecké výchovy;
  • inovativní metody, strategie a formy výuky;
  • učení v souvislostech – propojování vzdělávacích oblastí;
  • podpora čtenářských dovedností;
  • vlastní systém hodnocení;
  • podpora nadaných žáků i žáků s potřebou podpůrných opatření;
  • využití prvků distančního vzdělávání.

UČEBNÍ PLÁN

Čtyřletý vzdělávací plán pro školní roky 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (žáci se zahájením studia k 1. 9. 2021)

Vzdělávací oblast1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníktýdenníchCELKEM
Jazyková komunikace – český jazyk21126192
Jazyková komunikace – anglický jazyk433313416
Jazyková komunikace – další cizí jazyk22228256
Společenskovědní vzdělávání422 8256
Přírodovědné vzdělávání 3339288
Matematické vzdělávání233210320
Estetické vzdělávání223310320
Vzdělávání pro zdraví22228256
Informatické vzdělávání 32 5160
Ekonomické vzdělávání21  396
Pedagogicko-psychologické vzdělávání 34815480
Odborné vzdělávání – sportovní/umělecké zaměření32229288
Disponibilní hodiny776424768
CELKEM303433311284096

Rozložení disponibilních hodin

Modul1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníktýdenníchCELKEM
Čtení technických textů 11  264
Čtení sportovních/uměleckých textů111  264
Praktické činnosti v základní/střední škole211226192
Odborný sportovní/umělecký projekt322228256
Individuální sportovní/umělecké praktické činnosti4222 6192
CELKEM7764min. 24min. 768

Čtyřletý vzdělávací plán pro školní roky 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 a následující (žáci se zahájením studia k 1. 9. 2022)

Vzdělávací oblast1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníktýdenníchCELKEM
Jazyková komunikace – český jazyk21126192
Jazyková komunikace – anglický jazyk433313416
Jazyková komunikace – další cizí jazyk22228256
Společenskovědní vzdělávání22228256
Přírodovědné vzdělávání333 9288
Matematické vzdělávání332210320
Estetické vzdělávání223310320
Vzdělávání pro zdraví22228256
Informatické vzdělávání32  5160
Ekonomické vzdělávání21  396
Pedagogicko-psychologické vzdělávání 34815480
Odborné vzdělávání – sportovní/umělecké zaměření22239288
Disponibilní hodiny776424768
CELKEM343330311284096

Rozložení disponibilních hodin

Modul1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníktýdenníchCELKEM
Čtení technických textů 11  264
Čtení sportovních/uměleckých textů111  264
Praktické činnosti v základní/střední škole211226192
Odborný sportovní/umělecký projekt322228256
Individuální sportovní/umělecké praktické činnosti4222 6192
CELKEM7764min. 24min. 768

 

1 Výběr podle zaměření

2 Prakticky orientované moduly, nikoli souvislá praxe

3 Výběr podle zaměření

4 Výběr podle zaměření