Pro naplnění hlavních cílů a principů školy jsme zvolili modulární uspořádání školního vzdělávacího programu, inspirované výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání (dnes Národní pedagogický institut). Budeme využívat jak vybrané moduly tohoto projektu, tak vlastní samostatné moduly vytvořené na míru podle potřeb školy. Modularizace má legislativní východisko ve školském zákoně a modulární uspořádání umožňuje implementaci hlavních principů školy lépe než tradiční uspořádání předmětové. Smyslem koncepce školy je příprava absolventů, kteří budou vedle standardního vzdělání v oboru pedagogické lyceum připraveni i pro potřeby realizace inkluzivních opatření ve školách, s pozitivním vztahem k odbornému vzdělávání a s vyššími praktickými zkušenostmi ze školního, případně sportovního a umělecky orientovaného prostředí, než mají absolventi oborově srovnatelných škol. Takový profil usnadní jejich vstup na trh práce a ve střednědobém horizontu z nich učiní žádanou pracovní sílu.
Vzdělávání bude založeno na vzájemně se podporujících hlavních principech:
  • příprava žáků k budoucímu působení ve školství, zejména středním odborném, s akcentem na technické obory;
  • maximální zastoupení praxe v průběhu studia;
  • odborné zaměření na tělesnou výchovu a sport nebo vybrané umělecké výchovy;
  • inovativní metody, strategie a formy výuky;
  • učení v souvislostech – propojování vzdělávacích oblastí;
  • podpora čtenářských dovedností;
  • vlastní systém hodnocení;
  • podpora nadaných žáků i žáků s potřebou podpůrných opatření;
  • využití prvků distančního vzdělávání.