VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

do 1. ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
ve školním roce 2023/24

Zveřejněno 2. května 2023  8:00

ev. č.

rozhodnutí

celkem bodů

JPZ

ústní zkouška

bodů

bodů

005

přijata

119,0

59

60,0

011

přijata

110,0

50

60,0

015

přijata

108,3

49

59,3

007

přijata

104,7

52

52,7

013

přijata

99,3

42

57,3

003

přijata

99,0

39

60,0

016

přijat

91,3

34

57,3

008

přijata

78,7

22

56,7

002

přijata

78,0

21

57,0

012

přijat

78,0

25

53,0

009

přijata

77,3

24

53,3

018

přijata

74,7

19

55,7

019

přijat

73,3

22

51,3

004

přijata

71,7

19

52,7

017

nepřijata

71,3

22

49,3

001

nepřijata

69,7

21

48,7

020

nepřijata

68,3

21

47,3

006

nepřijata

60,0

19

41,0

010

nepřijat

45,0

5

40,0

014

nedostavila se

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (02. 05. 2023). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

O OBORU
PROFIL ABSOLVENTA
VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE
UČITELÉ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pro školní rok 2023/2024 přijímáme zájemce o studium do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání v délce 4 let. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. 

Základní informace o střední škole

  • 4leté denní studium, zakončené maturitou.
  • Student získá odbornou kvalifikaci: pedagog volného času, asistent pedagoga.
  • Nabídka umělecké nebo sportovní specializace.
  • Škola nabídne studentům hodně praxe v průběhu studia, a to již od 1.ročníku.
  • Unikátní modulární systém výuky – student si volí některé předměty dle svého zaměření a zájmů.
  • Zaměření na moderní a inovativní metody výuky.

Kde studium probíhá?

Výuka probíhá v Poděbradech, v ulici Na Hrázi 742/64, na adrese, kde se nyní nachází i naše základní škola, v níž se může odehrávat i praktické vyučování, a jednorázově i v dalších místech regionu.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvních ročníků denního studia na ZŠ a SŠ JEDNA RADOST Pňov-Předhradí s místem poskytování vzdělávání sídlem v Poděbradech pro školní rok 2022/2023 v oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum.

Podání přihlášky do 31. května 2022.

Součástí přijímacího řízení bude pohovor s důrazem na zájem o obor.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 6

Výsledky přijímacích zkoušek

1. řádný termín – duben 2022

Obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání

Seznam přijatých uchazečů o studium:

Evidenční číslo uchazečeRozhodnutí o přijetí
003Přijat
004Přijat

V Poděbradech dne 29. 04. 2022

Mgr. František Brož