Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST, zastoupená Mgr. Miroslavou Homolovou, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Přihlášky se zasílají na adresu ZŠ a SŠ JEDNA RADOST, Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady III, nebo je lze podat v kanceláři školy, případně odeslat emailem na adresu info@skola1radost.cz, a to nejpozději do 30. srpna 2021.

Vzor přihlášky ke stažení zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu u všech uchazečů.

Organizace a průběh přijímacího řízení:

• Po doručení přihlášky bude každému uchazeči přiděleno a písemně sděleno registrační číslo.
• Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
• Pro maturitní obory nesmí být žádný předmět hodnocen stupněm nedostatečný.
• Nejpozději 30. srpna obdrží každý uchazeč informaci, zda v přijímacím řízení uspěl a může být ke vzdělávání přijat.
• Svůj zájem o studium potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od obdržení informace o úspěšném zvládnutí přijímacího řízení. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán provozovateli poštovních služeb.