Dny otevřených dveří

Rádi bychom pozvali všechny zájemce o studium u nás i jejich rodiče a zákonné zástupce na naše dny otevřených dveří:

ve čtvrtek 16. února 2023 od 13:00 do 18:00.

Přijímací řízení

Přihlášky do oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání se zasílají na adresu ZŠ a SŠ JEDNA RADOST, Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady III, nebo je lze podat v kanceláři školy, případně odeslat emailem na adresu info@skola1radost.cz

Vzor přihlášky ke stažení zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu u všech uchazečů.

Organizace a průběh přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě:

  • výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky
  • výsledku školní přijímací zkoušky – motivační pohovor (důraz bude kladen na zájem o obor studia)

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční ve čtvrtek 13. a v pátek 14. dubna 2023.

Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byla stanoven na středu 10. a čtvrtek 11. května 2023.

 

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/2024

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky a motivačního pohovoru.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

  • Didaktický test z českého jazyka a literatury: 50 bodů
  • Didaktický test z matematiky: 50 bodů
  • Motivační pohovor: 60 bodů

 

Maximální bodový zisk: 160 bodů
Limit pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek: 60 bodů

V případě rovnosti bodů se určí pořadí uchazečů podle těchto dalších kritérií:

  1. počet bodů z motivačního pohovoru;
  2. počet bodů ze jednotné části přijímací zkoušky, tj. součet bodů z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12