Přijímací řízení

Přihlášky do oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání se zasílají na adresu ZŠ a SŠ JEDNA RADOST, Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady III, nebo je lze podat v kanceláři školy, případně odeslat emailem na adresu info@skola1radost.cz

Vzor přihlášky ke stažení zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu u všech uchazečů.

Organizace a průběh přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě:

  • výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky
  • výsledku školní přijímací zkoušky – motivačního pohovoru (důraz bude kladen na zájem o obor studia – uchazeč dokládá schopnosti a dovednosti svědčící o jeho zájmu o obor, součástí může být i portfólio prací souvisejících s budoucím studiem – texty, kresby, malby, hudební nástroje, certifikáty odbornosti, prezentace, fotografie…)

Detailní informace k jednotné i školní přijímací zkoušce obdrží uchazeči o studium do konce března 2024 emailem.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční v dubnu 2024 (přesný termín MŠMT zatím nezveřejnilo).

Náhradní termín (JPZ) pro všechny obory vzdělání bude stanoven.

Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – ověřování předpokladů uchazeče ke studiu na škole se následně po JPZ uskuteční v dubnu 2024.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky:  květen 2024

 

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vestibulu školy pod evidenčním číslem uchazeče v květnu 2024 dle zákona.

 

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2024/2025

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky a motivačního pohovoru.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí ze zákona nejméně 60 %.  Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

  • Didaktický test z českého jazyka a literatury: 50 bodů
  • Didaktický test z matematiky: 50 bodů
  • Motivační pohovor: 60 bodů

Maximální bodový zisk: 160 bodů
Limit pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek: 60 bodů

V případě rovnosti bodů se určí pořadí uchazečů podle těchto dalších kritérií:

  1. počet bodů z motivačního pohovoru;
  2. počet bodů ze jednotné části přijímací zkoušky (JPZ), tj. součet bodů z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15