Aktuálně:

Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 5. ledna 2021, č.j.: MSMT-43073/2020-3 a na základě počtu doručených přihlášek ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí,

rozhodla o zrušení školní přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení.

Uchazeči o studijní obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání v délce 4 let nebudou na naší škole jednotnou přijímací zkoušku konat a budou všichni přijati podle zbývajících kritérií.

JEDNA RADOST otevírá střední školu

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme studium oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání v délce 4 let. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Výuka bude od 1. 9. 2021 probíhat v Kolíně (Benešova 245), část praktického vyučování v Poděbradech a jednorázově v dalších místech regionu.

Absolvent Střední školy JEDNA RADOST získá odbornou kvalifikaci:

– pedagog volného času podle § 17 odst. 1 písm. e) zákon č. 563/2004 Sb.;
– asistent pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. e) zákon č. 563/2004 Sb.

Žáci střední školy budou připravováni také k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech připravujících učitele a vychovatele. Ideálem naší školy je inkluzivně vzdělaný absolvent se sportovní a/nebo uměleckou specializací, s pozitivním vztahem k odbornému vzdělávání a základními praktickými zkušenostmi ze školního, případně sportovního a umělecky orientovaného prostředí.

Přijímací řízení pro uchazeče, jejichž studium začíná školním rokem 2021/2022

(stanoveno na základě aktuální situace)

Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb.) ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. v platném znění.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení se podávají nejpozději do 1. března 2021.

Přihlášky se zasílají na adresu ZŠ a SŠ JEDNA RADOST, Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady III, nebo je lze podat v kanceláři školy.

Jednotná přijímací zkouška (organizovaná CERMATem) se ve škole nekoná.

Uchazeči budou skládat školní přijímací zkoušku, která se uskuteční dne 15. dubna 2021. Náhradní termín je stanoven na 10. květen 2021. O konání školní přijímací zkoušky budou uchazeči informováni nejpozději 15. března 2021 elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu, zároveň bude stejnou formou informován zákonný zástupce uchazeče. Tato informace bude rovněž vyvěšena na webu školy. Školní přijímací zkouška se bude konat v budově základní základní školy JEDNA RADOST v Poděbradech (Na Hrázi 742/64).

Zkouška má dvě části.

První část proběhne formou písemného testu ověřujícího čtenářské dovednosti uchazečů. Ilustrační úlohy, které umožní uchazečům udělat si představu o podobě testu, jsou k dispozici zde na webu.

Druhou část zkoušky tvoří pohovor s uchazečem, obsahem pohovoru je především motivace uchazeče o studium. Výsledek v obou částech zkoušky je vyjádřen procentuální úspěšností v dané části zkoušky.

Kritéria hodnocení přijímacího řízení:

  • výsledek v písemném testu – 80 %
  • výsledek v pohovoru – 20 %

Výsledek uchazeče v testu je vyjádřen procentuální úspěšností, výsledek žáka v pohovoru je vyjádřen body, rovněž převedenými na procentuální hodnotu. Na základě výsledku přijímacího řízení bude vytvořeno pořadí uchazečů, přijato bude prvních 20 uchazečů s nejlepším výsledkem.

Na základě opatření MŠMT může ředitelka školy do 8. března rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky.

Podmínky pro přijetí ke studiu:
– úspěšně dokončené základní vzdělání;
– umístění mezi nejlepšími 20 uchazeči v přijímacím řízení;
– odevzdání zápisového lístku;
– potvrzení k pobytu (u cizinců).

Důležité odkazy:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/MSMT_OOP_JPZ_5-1-2021.pdf

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore