Provoz družiny:

Ranní družina: 8.00- 8.30

Odpolední družina: 12.30 – 14.30

Před zahájením ranní družiny a po skončení odpolední školní družiny organizujeme pro žáky 1. stupně dětský klub, který je financován v rámci programu OPZ (MPSV) a je pro žáky zdarma. V této podobě družina poběží do 31. 12. 2022, což je konec projektové období Dětského klubu. Od 1. 1. 2023 dojde k prodloužení ranní i odpolední družiny za úplatu. 

Telefonní kontakt:  606 596 716

Poplatek za družinu:

  • 1500 Kč za pololetí

Základní informace o družině

Poslání školní družiny ZŠ JEDNA RADOST:

  • zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků v souladu s principy filozofie a hodnotami ZŠ JEDNA RADOST Pňov – Předhradí
  • naplňování vlastního potenciálu každého jedince a žití smysluplného života v souladu s okolním světem v respektujícím prostředí
  • smysluplné a uspokojující trávení volného času napomáhající rozvíjení klíčových kompetencí stanovených RVP a dalších osobnostních předpokladů a dovedností definovaných ŠVP ZŠ JEDNA RADOST „Smysluplná škola“.

Průvodci družiny:

Libuše Rozlivková

Lenka Vasilovčíková

Bc. Pavla Krausová

Prostory školní družiny:

Základnou školní družiny je velká žlutá místnost s prostorem k tvoření a hrám a s relaxační částí, družina dále využívá dvě učebny –  malou žlutou učebnu, tělocvičnu, přilehlé hřiště a okolní park s lužními lesy.

Týdenní aktivity družiny ZŠ JEDNA RADOST:

Vychovatelé školní družiny komponují následující pravidelné aktivity zájmového vzdělávání:

● výtvarné a pracovní aktivity (poznávání různých výtvarných technik a materiálů, výroba dárečků, výzdoba školy, práce s kůží, ovčí vlnou a textilními materiály, práce se dřevem, vaření a pečení, konstrukční stavebnice stolní i venkovní – stavba zahradních domečků).
● rekreační a odpočinkové činnosti (hry, četba časopisů a knih, individuální rozhovory s dětmi).
● pohybové a sportovní aktivity (fotbal, florbal, míčové hry, zahradní herní prvky, trampolíny, box, opičí dráhy).
● hudební a dramatické aktivity (poslech hudby, zpěv, hra na hudební nástroje, nacvičování tanečních vystoupení a divadelních představení).
● poznávací činnosti, činnosti rozvíjející logické a strategické myšlení, společenskovědní činnosti (poznávání světa a sebe sama, logické, karetní a
strategické hry a tvorba pravidel chování ve družině).
● společensko-prospěšné činnosti (úklid v prostorách školy a jejího okolí, ochrana společného majetku a životního prostředí).
● prostor a podpora pro sebevzdělávání (vypracovávání projektů, prac. sešitů, listů a možnost školních knihoven).

Činnosti školní družiny navazují na aktuální projektová témata v rámci výuky v ZŠ JEDNA RADOST Pňov – Předhradí, celoškolní slavnosti a aktuální školní akce. Ve školní družině je dán značný prostor aktivitám vycházejícím z aktuálních potřeb žáků. Děti samy mohou připravovat a
nabízet aktivity pro své spolužáky. Školní družina spolupracuje se školním klubem a nabízí návazné aktivity.