V rámci školní přijímací zkoušky uchazeči o studium vypracují písemný test, který bude ověřovat dosaženou úroveň čtenářských dovedností.

To znamená, že test budou tvořit pouze úlohy, jejichž řešením budou uchazeči prokazovat, že:

 • porozumí obsahu textu;
 • naleznou požadované informace v textu;
 • odvodí význam slov a slovních spojení v daném kontextu;
 • porovnají informace ze dvou textů;
 • dovedou využít informace z jednoho textu pro práci s druhým textem;
 • dovedou využít při práci s textem interdisciplinární (mezipředmětové) znalosti a dovednosti;
 • rozeznají skutečnost od názoru a domněnky;
 • vyvodí informace nebo závěry z textu;
 • rozeznají nebo odhadnou vypravěče, postavy, místo a čas děje;
 • ovládají textovou návaznost / dějovou posloupnost;
 • určí účel textu;
 • rozeznají manipulativní prvky v textu apod.

Ve funkci textu k úloze se mohou vyskytovat klasické písmenné (souvislé) texty, různé typy tabulek, grafů, schémat, obrázků, map, případně jejich kombinace.
Uvedený výčet je rámcový. Neznamená to, že test bude obsahovat všechny typy textů a že budou ověřovány všechny uvedené dovednosti. V rámci přijímacího testu tedy budou ověřovány dovednosti, které byly osvojovány dlouhodobě, nikoli učením se faktografie.

Jinak řečeno – na test není třeba se učit žádná fakta, uchazeči budou prokazovat, jak si poradí při práci s texty.