Učíme se učit CLIL
2017-1-CZ01-KA101-035170

Projekt, jak již název napovídá, byl zaměřen především na začlenění metody CLIL* do běžné výuky na 1. stupni naší školy. V rámci 18 měsíčního projektu (od listopadu 2017 – února 2019) se 3 učitelé 1. stupně zúčastnili jazykového kurzu a 2 učitelé metodologického kurzu CLIL ve Velké Británii a to v době letních prázdnin. Samotným kurzům v zahraničí předcházela intenzivní jazyková a kulturní příprava ve škole. Na podzim pak společně učitelé vyrazili do Itálie, kde budou stínovat hodiny anglického jazyka a přírodovědných předmětů, do kterých se zapojuje metoda CLIL.
Navazující aktivitou a vyústěním celého snažení byla příprava workshopu „CLIL v praxi“, kdy naši učitelé nejdříve představili principy této metody a následně připravili modelovou hodinu za využití CLILu v libovolném ročníku 1. stupně. Workshop byl určen učitelům (a rodičům) uvnitř a vně školy JEDNA RADOST.
V rámci projektu se také nastartovala mezinárodní spolupráce prostřednictvím eTwinningového školení na míru, které bylo určené všem učitelům z 1. a 2. stupně, toto školení proběhlo v únoru 2019. V neposlední řadě bylo díky projektu podpořeno vzdělávání managementu školy, kdy ředitel školy nejdříve vyjel na jazykový kurz a následně bude stínovat vedení italské školy.

Plánované aktivity pomohly prohloubit jazykové znalosti a komunikativní dovednosti učitelů, které využívají ve svém dalším profesním rozvoji, dále si osvojili principy metody CLIL tak, aby ji mohli plně a úspěšně aplikovat ve výuce. A že zavedení metody CLIL do dalších, zejména přírodovědných předmětů naplní cíle integrované tematické výuky a projektového vyučování a stane se trvalou součástí školního kurikula. Moderní výukové metody přinesou větší motivaci žáků, z dlouhodobého hlediska mohou změnit jejich přístup k vlastnímu vzdělávání a podpořit rozvoj dílčích kompetencí a zlepšit jejich výsledky. A nakonec stínování v zahraničí může přinést rychlé a efektivní načerpání zavedených a osvědčených metod, oboustrannou výměnu a sdílení zkušeností, které lze využít v rámci chodu školy.

* CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) učební metoda, při které dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.
Mezi nesporné výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci použijí cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích tak, jak se děje v hodinách cizího jazyka. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.